1. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o warunki przyłączenia do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie. Można go pobrać ze strony zgkjuchnowiec.pl lub bezpośrednio z naszego biura. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500.
  2. Na podstawie otrzymanych warunków trzeba zlecić opracowanie projektu / planu przyłącza.
  3. Kolejnym krokiem zalecane jest uzgodnienie w ZGK opracowanego projektu / planu.
  4.  Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Zakład w celu ustalenia daty odbioru przyłącza.
  5. Następnie można bezpiecznie wykonać przyłącze. W dniu wykonania prac Pracownik ZGK dokona na otwartym wykopie odbioru przyłącza oraz sporządzi protokół odbioru technicznego.
  6. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie.
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rozdział  6

Przepisy karne i kary pieniężne

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szanowni Klienci,

Przypominamy, że świadczymy usługi kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, z wieloletnim doświadczeniem oraz niezbędny sprzęt.

Zlecając nam wykonanie usługi budowy przyłączy mają Państwo pewność, że prowadzone przez nas prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z warunkami przyłączenia. Gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz rzetelność wykonania usługi.

Koszt wykonania przyłącza ustalamy indywidualnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 85 850 10 88, 85 744 12 69 lub 609 916 067.

Zakaz pobierania wody z hydrantu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Juchnowiec Kościelny. Hydranty są elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.

Prawo do uruchomienia hydrantów mają Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm..) art. 28.1. mówi wprost:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie hydrantu i intensywny pobór wody powoduje nagłe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej oraz może powodować pogorszenie jakości wody. Prosimy o niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji odnośnie wykorzystywania hydrantów przez osoby trzecie (nawet tych nocnych) na całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne, pod numerem telefonu 577 726 775 lub ewentualnie na adres e-mail: biuro@zgkjuchnowiec.pl

 

APEL O NIE PODLEWANIE OGRÓDKÓW

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też apeluje się o ograniczenie zużycia wody na inne cele tj. np. podlewanie trawników, ogródków przydomowych i działkowych, napełnianie basenów, mycie samochodów, mycie tarasów, korzystania z hydrantów itp.  Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie.