MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KLEOSINIE

W związku z prowadzoną kompleksową modernizacją Stacji Uzdatniania Wody, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym uprzejmie informuje, iż prace modernizacyjne prowadzone są na działającej Stacji Uzdatniania Wody co może powodować chwilowe zaniki w dostawie oraz spadki jakości dostarczanej wody. 

Celem  modernizacji jest utrzymanie stabilności eksploatacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostarczania wysokiej jakości wody dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny na kolejne dekady.

Zakończenie modernizacji planowane jest na połowę 2024 roku.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

  1. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o warunki przyłączenia do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym. Można go pobrać ze strony zgkjuchnowiec.pl lub bezpośrednio z naszego biura. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500.
  2. Na podstawie otrzymanych warunków trzeba zlecić opracowanie projektu / planu przyłącza.
  3. Kolejnym krokiem zalecane jest uzgodnienie w ZGK opracowanego projektu / planu.
  4.  Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Zakład w celu ustalenia daty odbioru przyłącza.
  5. Następnie można bezpiecznie wykonać przyłącze. W dniu wykonania prac Pracownik ZGK dokona na otwartym wykopie odbioru przyłącza oraz sporządzi protokół odbioru technicznego.
  6. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rozdział  6

Przepisy karne i kary pieniężne

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szanowni Klienci,

Przypominamy, że świadczymy usługi kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, z wieloletnim doświadczeniem oraz niezbędny sprzęt.

Zlecając nam wykonanie usługi budowy przyłączy mają Państwo pewność, że prowadzone przez nas prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z warunkami przyłączenia. Gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz rzetelność wykonania usługi.

Koszt wykonania przyłącza ustalamy indywidualnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 85 850 10 88, 85 744 12 69 lub 609 916 067.

Zakaz pobierania wody z hydrantu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym  informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Juchnowiec Kościelny. Hydranty są elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.

Prawo do uruchomienia hydrantów mają Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm..) art. 28.1. mówi wprost:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie hydrantu i intensywny pobór wody powoduje nagłe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej oraz może powodować pogorszenie jakości wody. Prosimy o niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji odnośnie wykorzystywania hydrantów przez osoby trzecie (nawet tych nocnych) na całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne, pod numerem telefonu 577 726 775 lub ewentualnie na adres e-mail: biuro@zgkjuchnowiec.pl