Jak podłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

  1. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o warunki przyłączenia do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie. Można go pobrać ze strony zgkjuchnowiec.pl lub bezpośrednio z naszego biura. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500.
  2. Na podstawie otrzymanych warunków trzeba zlecić opracowanie projektu / planu przyłącza.
  3. Kolejnym krokiem zalecane jest uzgodnienie w ZGK opracowanego projektu / planu.
  4.  Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Zakład w celu ustalenia daty odbioru przyłącza.
  5. Następnie można bezpiecznie wykonać przyłącze. W dniu wykonania prac Pracownik ZGK dokona na otwartym wykopie odbioru przyłącza oraz sporządzi protokół odbioru technicznego.
  6. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie.
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rozdział  6

Przepisy karne i kary pieniężne

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szanowni Klienci,

Przypominamy, że świadczymy usługi kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, z wieloletnim doświadczeniem oraz niezbędny sprzęt.

Zlecając nam wykonanie usługi budowy przyłączy mają Państwo pewność, że prowadzone przez nas prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z warunkami przyłączenia. Gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz rzetelność wykonania usługi.

Koszt wykonania przyłącza ustalamy indywidualnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 85 850 10 88, 85 744 12 69 lub 609 916 067.