Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019r. Poz. 848 ). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie

https://bip.zgk.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl

Data opublikowania strony internetowej: 10.02.2017

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,

Data sporządzenia deklaracji: grudzień 2020r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest

Szamreto Beata adres poczty elektronicznej bszamreto@zgkjuchnowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 850 10 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin

 • Do budynku prowadzą trzy stopnie.
 • Przy wejściu znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku przy pomocy osoby asystującej.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Obok budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Zakładzie Gospodarki Komunalnej nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem do spraw dostępności.
 • Koordynatorem do spraw dostępności jest Szamreto Beata, b.szamreto@zgkjuchnowiec.pl, tel. 85 850 10 88, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Skip to content