Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zgk.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Szamreto, bszamreto@zgkjuchnowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 858501088. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin

Do budynku prowadzą trzy stopnie.
Przy wejściu znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku przy pomocy osoby asystującej.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Obok budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem do spraw dostępności.
Koordynatorem do spraw dostępności jest Szamreto Beata, bszamreto@zgkjuchnowiec.pl, tel. 85 850 10 88, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Skip to content