POLITYKA PRYWATNOŚCI – Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie

A. Wprowadzenie

B. Jakie dane osobowe zbieramy?

C. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

D. Kim są odbiorcy danych osobowych

E. Jakie są Państwa prawa?

F. Jak długo przechowujemy dane?

G. Bezpieczeństwo

H. Zmiany niniejszej Polityki prywatności i przepisy końcowe

A. Wprowadzenie

1. Jako Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie jesteśmy świadomi, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy to tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawem i uzasadnione, mając na uwadze nasz główny cel, którym jest udoskonalanie naszych usług, jak również Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w toku załatwiania spraw.

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO ”).

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie działa zgodnie z prawem polskim. Nasza siedziba mieści się pod adresem 16-001 Kleosin Księżyno ul. Alberta 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie jest administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby jak najlepiej zrozumieli Państwo, w jaki sposób Państwa dane osobowe pozwalają zapewnić najlepsze możliwe wrażenia podczas korzystania przez Państwa z Usług Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy również o plikach cookies, które mogą pomóc nam ulepszać naszą ofertę od strony technicznej.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod@zgkjuchnowiec.pl.

6. O ile nie określono inaczej, zdefiniowane pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

B. Jakie dane osobowe zbieramy?

1. Ogólne – Możemy zbierać Państwa dane osobowe na kilka sposobów, w tym między innymi kiedy oglądają, pobierają, uzyskują Państwo dostęp lub korzystają z dowolnej Usługi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie lub Treści (w tym dokonują wyboru Treści), kontaktują się Państwo z naszym Biurem Obsługi Klienta lub innymi komórkami wyznaczonymi do kontaktu z Państwem, uczestniczą Państwo w naszych działaniach marketingowych lub promocyjnych, jak również kiedy udostępniają Państwo swoje dane osobowe Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie w innych celach. Możemy także otrzymywać Państwa dane osobowe od osób trzecich, które zebrały je od Państwa i są upoważnione do ich udostępnienia Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

2. Informacje dotyczące usług pomocy technicznej:

Zbieramy pewne szczegóły dotyczące Państwa interakcji z Biurem Obsługi Klienta Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, takie jak data, godzina i powód skontaktowania się z nami, korespondencji tradycyjnej, e-mail lub innej;

3. Dobrowolne udostępnianie danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. lub z niektórych ich funkcji, produktów i usług w celu przeglądania treści lub uzyskiwania dostępu do treści, a także uniemożliwi Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. oferowanie i świadczenie usług do których Zakład został powołany.

C. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

1. Ogólne:

Korzystamy z otrzymywanych informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, ulepszania naszych usług i opracowywania nowych usług oraz w celu ochrony Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie., naszych stron internetowych, a także użytkowników przed oszustwem lub bezprawnym działaniem.

2. Cele :

Szczegółowe cele, dla których przetwarzamy dane, obejmują:

a. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, w tym w celu założenia, personalizowania w celu dostarczania Państwu usług dostępu.

b. W celu zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celu informowania Państwa o wszelkich zmianach dotyczących usług oferowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

c. przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d. w celu wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec naszych partnerów biznesowych w ramach oferowania usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie i rozliczeń finansowych z tym związanych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

e. przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, w tym poprzez reklamę dostosowaną do indywidualnych lub grupowych potrzeb i preferencji, na przykład reklamę online, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

f. przetwarzanie w celach badawczych, analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Usług Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.,

g. przetwarzanie w celu ustanowienia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń naszych warunków użytkowania lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie., naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

D. Kim są odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

a. podmioty zależne i podmioty, które kontrolują Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. lub są pod wspólną kontrolą z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, zwłaszcza gdy jest to konieczne w związku z bieżącym utrzymywaniem i dalszym świadczeniem Państwu usług;

b. zaufani usługodawcy, którzy ulepszają nasze usługi lub świadczą Państwu usługi, działając na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług rozwoju platform, usług wsparcia i usług bezpieczeństwa, dostawcy narzędzi i usług analitycznych, dostawcy usług wsparcia dla klientów;

c.

d. partnerzy, którzy mogą oferować dostęp do Usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. w naszym imieniu i/lub partnerzy, z którymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie współpracują w zakresie publikacji treści na ich platformach;

e. strony trzecie, w tym organy rządowe, sądy i organy o podobnym charakterze, gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń regulaminu świadczenia usług oraz innych umów zawartych pomiędzy Państwem i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, ochrony naszych praw, majątku lub zapewniania bezpieczeństwa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie oraz naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich;

E. Jakie są Państwa prawa?

1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą.

Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie:

a. Dostęp – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. Sprostowanie – Mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych. Zmiany podstawowych informacji o sobie mogą Państwo dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Biurze Obsługi Klienta.

c. Usunięcie – Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych. Postąpimy zgodnie z Państwa prośbą, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których zgodnie z prawem możemy lub mamy obowiązek tego nie robić;

d. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych;

e. Sprzeciw wobec innego przetwarzania – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, chyba że mamy uzasadnioną podstawę do dalszego przetwarzania danych;

f. Przenoszenie – Mogą Państwo poprosić o wydanie Państwa danych osobowych przekazanych Zakładoww Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zlecić przekazanie takich danych stronie trzeciej;

g. Ograniczenie – Możemy być zmuszeni do ograniczenia przetwarzania Państwa danych w pewnych okolicznościach określonych w artykule 19 RODO.

2. Wykonywanie praw – Mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta.

3. Wykonanie prawa do sprzeciwu wobec marketingu – Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas bezpośredniej komunikacji marketingowej składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta.

4. Wycofanie zgody – W niektórych sytuacjach, możemy zwrócić się do Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. W takim przypadku będą mieli Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Centrum wsparcia – W przypadku trudności z wykonaniem któregoś z wyżej wymienionych praw mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres Biura Obsługi Klienta Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie 16-001 Kleosin Księżyno ul. Alberta 2, lub bezpośrednio w niniejszej lokalizacji w celu uzyskania pomocy (w takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa mogą zostać Państwo poproszeni o potwierdzenie wniosku za pomocą odpowiednich dokumentów, po którym to potwierdzeniu Państwa wniosek zostanie uznany za prawidłowo złożony).

6. Skargi – Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. udzieli Państwu pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.

F. Jak długo przechowujemy dane?

1. Zasady przechowywania danych – Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy i po zakończeniu okresu w zakresie, w jakim dane są niezbędne do celów, dla których możemy lub musimy przetwarzać dane, jednak nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym do następujących celów:

a. przestrzegania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, którym podlega Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.;

b. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, a także do celów wszelkich innych postępowań prawnych lub zgodności z wyrokami i/lub decyzjami wydanymi przez władze publiczne;

c. badań i analiz;

d. marketing produktów i usług Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie:

2. W odpowiednich przypadkach dokonamy szyfrowania, pseudonimizacji, anonimizacji lub segregacji informacji, tak aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc Państwa prywatność i zwiększając bezpieczeństwo.

G. Bezpieczeństwo

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

H. Zmiany niniejszej Polityki prywatności i przepisy końcowe

1. Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku opublikujemy zmienioną wersję Polityki Prywatności na Stronach Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. i poinformujemy użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content