Kontrola sieci sanitarnej.

Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie od kwietnia tego roku prowadzić będzie kontrolę przyłączy kanalizacyjnych. Kontrola ma na celu wykrycie nielegalnych włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym przypominamy, że nielegalne (bez uprzedniego zawarcia umowy) odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej jest naruszeniem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328) i podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10 000,00 zł.

Osoby reprezentujące Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie posiadają legitymacje służbowe oraz pisemne upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie odprowadzania i rozliczania odprowadzanych ścieków. Po zakończeniu czynności kontrolnych spisywany będzie protokół z przeprowadzonej kontroli.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Art. 28 ust. 4 „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”, Art. 28 ust. 4a „Karze określonej w ustępie 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa z art. 9 ust. 1 i 2.”

Skip to content