Kolejność działań w celu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV-1

Kolejność działań w celu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/324/06 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej rozpoczyna się złożeniem wniosku o warunki przyłączenia do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie zwanym dalej Zakładem – rozdział 4 Regulaminu.

a) do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie powinna załączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, mapę sytuacyjną, określającą usytuowaną nieruchomość względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 1. Zakład określa w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

 2. Otrzymane warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych.

 3. Wykonaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Zakładzie.

 4. Na podstawie uzgodnionej dokumentacji można rozpocząć prace budowlane po uzyskaniu zgody zarządcy drogi na realizację robót w pasie drogowym, ewentualnie właściciela nieruchomości, na której zlokalizowana jest sieć.

 5. Termin prowadzenia robót i włączenia do sieci należy zgłosić do Zakładu na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem.

 6. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację powykonawczą oraz zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego do Zakładu.

 7. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy – § 33 pkt.3 Regulaminu.

 8. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez zgody Zakładu, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi wrunkami technicznymi.

W przypadku, gdy mieszkaniec Gminy Juchnowiec Kościelny posiada już na własnej posesji studzienkę kanalizacyjną wybudowaną w ramach rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej stosuje się uproszczoną procedurę i zgodnie z § 29 pkt.3 Regulaminu, aby przyłączyć nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej również występuje z pisemnym wnioskiem o warunki przyłączenia do sieci do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

 • Otrzymane warunki stanowią podstawę do realizacji prac budowlano-montażowych kanalizacyjnej doziemnej instalacji wewnętrznej.

 • Termin prowadzenia robót i włączenia do istniejącego przyłącza należy zgłosić do Zakładu na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem.

 • Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację powykonawczą oraz zgłosić do odbioru technicznego dokonywanego przez Zakład.

 • Protokół podobnie jak w przypadku przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy – § 33 pkt.3 Regulaminu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przypomina, że zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków:

„1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. …

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł …

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia… „

Krzysztof Gołaszewski – Dyrektor Zakładu

Skip to content