Zarządzenie NR 12 /2020

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2020

DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM Z/S W KSIĘŻYNIE

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2020r.

§ 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content