Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje o rozpoczęciu kontroli posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020. 2028 t.j.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

 

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego podłączenia ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

 

Mając na uwadze powyższe, ZGK apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

 

Wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu gminy Juchnowiec Kościelny, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub niezgodny z przepisami zrzucali ścieki, mogą ten fakt zgłosić do ZGK w terminie do dnia 28 luty 2023 roku. Zgłoszenie w/w faktu w wymienionym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczenia opłat karnych z tytułu bezumownego korzystania z usług. ZGK naliczy wyłącznie opłatę za bezumowne odprowadzone ścieki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70].

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content