Nielegalne przyłącza do sieci wod-kan.

Nielegalne przyłącza do sieci wod-kan.

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W pierwszej kolejności inwestor winien złożyć wniosek do ZGK w Juchnowcu Kościelnym o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a następnie sporządzić dokumentację techniczną. Po uzgodnieniu jej w przedsiębiorstwie wodociągowym należy wykonać przyłącza we własnym zakresie, wykonać inwentaryzację powykonawczą i zgłosić do ZGK w Juchnowcu Kościelnym w celu wykonania odbioru technicznego. Po odbiorze można już podpisać stosowną umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków i w pełni korzystać z usług Zakładu.

Jednak jak to w życiu bywa zawsze znajdą się osoby chcące ominąć prawo, zrzucając obowiązek opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na pozostałych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych. Należy pamiętać, że w przypadku kradzieży wody powstają na sieciach straty za które to mieszkańcy muszą zapłacić, dotyczy to również kradzieży wody z hydrantów.

Tracą na tym przede wszystkim uczciwi odbiorcy usług. Przy ustalaniu taryf przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniają wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty, które są ponoszone przez nielegalne przyłącza. Wyeliminowanie nielegalnych procederów może w znacznym stopniu wpłynąć na obniżenie cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Złamaniem przepisów jest również wprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych do kanalizacji sanitarnej co doprowadza do zwiększonych kosztów utrzymania sieci i negatywnie wpływa na stan środowiska w przypadku odprowadzenia ścieków do tzw. „deszczówki”.

K O N T R O L E !!!

Celem wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie będą przeprowadzali niezapowiedziane kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Należy również zaznaczyć, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Za stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy grożą kary:

1. grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych,

2. ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa powyżej, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content