INFORMACJA O PROCEDURZE WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY

INFORMACJA O PROCEDURZE WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY

W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., nr 0, poz. 139 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Zakład powiadamia:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,

  • Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

W przypadku odcięcia dostawy wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny:

    • Stacja Uzdatniania Wody Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka,

    • Stacja Uzdatniania Wody Juchnowiec Kościelny,

Pobór wody z zastępczych punktów następuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1000.

Ponowne przywrócenie dopływu wody następuje na pisemny wniosek po uprzednim opłaceniu całości zaległych należności przy czym Odbiorca usług pokrywa koszty ponownego podłączenia oraz wykonywania dodatkowych prac montażowych, jeżeli zajdzie taka konieczność.

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności.

Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku zaległości z tytułu odprowadzanych ścieków.

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Gołaszewski

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content